Privacy

Persoonsgegevens die het Landelijk Meldpunt Zorg verzamelt via deze site, telefonisch of via de post, gebruiken wij alleen met uw toestemming en voor het doel waarvoor u ze hebt doorgegeven. Daarmee voldoet het LMZ aan de privacywetgeving. Het LMZ is een afdeling van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Wij houden ons daarom aan hetzelfde privacybeleid.  

Waarom verwerkt de inspectie persoonsgegevens?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bewaakt en bevordert de veiligheid en kwaliteit van gezondheidszorg en de jeugdhulp. In deze tekst noemen we deze organisatie ‘inspectie’ en ‘we’ of ‘wij’. Om toezicht te kunnen houden, moeten we als inspectie ook persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld iemands naam, adres en telefoonnummer. Soms moeten we ook gevoelige persoonsgegevens verwerken, zoals iemands medische gegevens. Dat noemen we bijzondere persoonsgegevens.

Steeds als we persoonsgegevens verwerken, doen we dat met een specifiek doel. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk en gebruiken ze ook niet langer dan nodig. We gaan altijd zorgvuldig om met alle persoonsgegevens. Daarmee voldoen we aan de privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG geldt voor de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn bij al onze toezichttaken. Het gaat daarbij om de persoonsgegevens van burgers, zorgverleners en zorgaanbieders. Lees hoe wij omgaan met uw privacy in ons privacybeleid.  

Wat zijn uw privacyrechten?

De AVG geeft u de mogelijkheid om op te komen voor uw privacy als een organisatie gegevens van u verwerkt. Ook bij ons kunt u opkomen voor uw privacy als we uw gegevens verwerken. U kunt dan een AVG-verzoek bij ons indienen. U kunt een verzoek indienen om op te komen voor één of meer van uw volgende privacyrechten:

 • Het recht op begrijpelijke informatie over wat we met uw persoonsgegevens doen.
 • Het recht op inzage. Dit betekent dat u ons mag vragen of wij persoonsgegevens over u verwerken, en waarom.  
 • Het recht op correctie (rectificatie en aanvulling). Dat betekent dat u ons mag vragen om de verwerkte persoonsgegevens te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking. Dat betekent dat u de inspectie mag vragen om tijdelijk geen persoonsgegevens over u te verwerken en aan te passen.
 • Het recht om vergeten te worden (vergetelheid)

U vindt meer informatie over deze rechten in hoofdstuk 3 van het privacybeleid.

Hoe dient u een AVG-verzoek in?

Wilt u gebruikmaken van één of meer van uw privacyrechten? Dan kunt u bij ons een AVG-verzoek indienen. U kunt dat online doen of schriftelijk:

Wilt u online een AVG-verzoek indienen? Doe dan het volgende:

 1. Vul het aanvraagformulier AVG-verzoek in.

 2. Voeg een kopie toe van een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort of identiteitsbewijs. Een veilige kopie van het identiteitsbewijs maakt u zo:

 • Maak in de kopie het burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
 • Schrijf in de kopie dat het een kopie is.
 • Schrijf in de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld.
 • Schrijf in de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.

U kunt ook gebruikmaken van de KopieID app. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u lezen hoe u dat veilig doet.

Wilt u schriftelijk een AVG-verzoek indienen? Doe dan het volgende:

 1. Download het AVG-formulier.

 2. Vul het formulier in.

 3. Voeg een kopie toe van een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort of identiteitsbewijs. Een veilige kopie van het identiteitsbewijs maakt u zo:

 • Maak in de kopie het burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
 • Schrijf in de kopie dat het een kopie is.
 • Schrijf in de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld.
 • Schrijf in de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.

U kunt ook gebruikmaken van de KopieID app. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u lezen hoe u dat veilig doet.

 1. Print het formulier uit.

 2. Stuur het formulier samen met de kopie van het legitimatiebewijs op naar het Meldpunt IGJ, Postbus 2518, 6401 DA Heerlen.

Voor wie mag u een AVG-verzoek indienen?

U kunt alleen een AVG-verzoek indienen om op te komen voor uw eigen privacy. U mag geen AVG-verzoek indienen om op te komen voor de privacy van iemand anders. Dat is ook de reden dat we u vragen om een legitimatiebewijs. Zo weten we zeker dat u zelf het verzoek indient, en niet iemand anders. Uitzonderingen hierop zijn de machtiging en wettelijke vertegenwoordiging.

Kunt u zelf geen AVG-verzoek indienen, of mag u dit niet?

U kunt iemand machtigen als u zelf geen AVG-verzoek wilt indienen. Die persoon doet het verzoek dan namens u. In het AVG-formulier staat welke gegevens u naast de machtiging moet meesturen.

Bent u jonger dan 16 jaar? Of staat u onder curatele? Dan mag u niet zelf een AVG-verzoek indienen. Uw wettelijk vertegenwoordiger kan namens u een verzoek indienen. In het AVG-formulier staat welke gegevens uw wettelijk vertegenwoordiger moet meesturen.

Wanneer kunnen we uw verzoek afwijzen?

Het kan gebeuren dat we uw AVG-verzoek afwijzen. Als dat zo is, dan sturen we u een brief waarin we u uitleggen waarom we uw verzoek afwijzen. We kunnen een verzoek om verschillende redenen afwijzen. Een paar voorbeelden:

 • We verwerken geen persoonsgegevens van u.
 • We hebben de gegevens nodig om toezicht te kunnen houden op de gezondheidszorg en jeugdhulp.
 • We hebben de gegevens nodig om strafbare feiten te voorkomen, te onderzoeken of op te sporen.

We wegen altijd zorgvuldig alle belangen af voordat we beslissen of we een verzoek goedkeuren of afwijzen.

Het soort AVG-verzoek dat u heeft ingediend, bepaalt hoe snel u van ons een inhoudelijke reactie krijgt:

 • Heeft u bij ons een AVG-verzoek ingediend? En is dat verzoek niet groot of ingewikkeld? Dan sturen we u uiterlijk binnen een maand een reactie op uw verzoek. Deze reactie is een besluit.

 • Heeft u een groot of ingewikkeld AVG-verzoek ingediend? Dan mogen we 2 maanden langer doen over uw verzoek. We sturen u uiterlijk binnen 3 maanden ons besluit op uw AVG-verzoek.

Wat staat er in het overzicht bij een verzoek tot inzage?

Doet u een verzoek tot inzage? En wijzen wij dit toe? Dan sturen wij u een overzicht van uw persoonsgegevens. De documenten zelf waar uw persoonsgegevens in staan, krijgt u dus niet. In het overzicht staat bijvoorbeeld de volgende informatie:

 • De doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken.
 • Welke persoonsgegevens we verwerken.
 • Hoelang we de gegevens bewaren.
 • Wie de persoonsgegevens krijgt.
 • Waar de persoonsgegevens vandaan komen.

We geven u geen informatie over welke bijzondere persoonsgegevens we van u hebben. We laten alleen weten óf we bijzondere persoonsgegevens van u verwerken.

Bent u het niet eens met ons besluit?

Bij ieder AVG-verzoek neemt de inspectie een besluit. Dit besluit kan bijvoorbeeld zijn dat wij uw persoonsgegevens niet aanpassen. Of dat we uw verzoek afwijzen. Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Hoe u dat precies doet, kunt u lezen onder het besluit zelf. Op de website van de Rijksoverheid kunt u meer informatie vinden over het maken van bezwaar.

Vindt u dat wij ons niet houden aan de AVG?

Vindt u dat wij ons bij het verwerken van uw persoonsgegevens niet aan de AVG houden? Dan kunt u een klacht bij ons indienen. Meer informatie daarover kunt u vinden op de website van de inspectie. Komt u er met ons niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP moet uw klacht dan behandelen en er een besluit over nemen. Meer informatie hierover vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.