Fusie Inspectie voor de Gezondheidszorg en Inspectie Jeugdzorg

Per 1 oktober 2017 zijn de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg gefuseerd tot één organisatie: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting. De toevoeging ‘in oprichting’ is omdat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wettelijk gezien nog geen formele naam is. We zijn in afwachting van een besluit van de Tweede Kamer en Eerste Kamer hierover.

Waarom een fusie?

Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn de inspecties samen verantwoordelijk voor het toezicht op de jeugdhulp. De al bestaande samenwerking is daardoor geïntensiveerd. Het is dan ook een logische vervolgstap om als één organisatie verder te gaan. De nieuwe Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kan efficiënt en effectief toezicht houden op het brede veld van professionals en organisaties in de gezondheidszorg en de jeugdhulp.

Nieuwe contactgegevens

Door de fusie verandert een deel van de contactgegevens per 1 oktober. De nieuwe contactgegevens zijn:

Bezoekadres: Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht
Postadres:     Postbus 2518, 6401 DA Heerlen
Telefonisch:   088 120 5000 (tussen 9.00 en 17.00 uur)
E-mail:           meldpunt@igj.nl
Website:         www.igj.nl
Twitter:          @IGJnl

De e-mailadressen van alle medewerkers veranderen. Waar nu naammedewerker@inspectiejz.nl of naammedewerker@igz.nl staat, wordt dat naammedewerker@igj.nl.

De e-mailadressen van de medewerkers van het Landelijk Meldpunt Zorg blijven hetzelfde. 

Wat betekent de fusie voor zorgaanbieders?

Voor instellingen voor jeugdhulp en voor zorgaanbieders die zowel zorg als jeugdhulp aanbieden, wordt het toezicht vanaf 1 oktober 2017 uitgevoerd door één inspectie. Dat betekent één toetsingskader, één werkwijze en één beleid voor handhaving en tuchtrecht. In veel gevallen was hier – vanwege de nauwe samenwerking – al sprake van.

Voor veel aanbieders in de gezondheidszorg zal er qua toezicht op korte termijn weinig veranderen. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met o.a. gemeenten, koepelorganisaties en andere inspecties: deze samenwerking wordt gewoon voortgezet.

Organisatorische veranderingen

De fusie leidt ook tot een aantal organisatorische veranderingen. Het nieuwe organogram laat zien hoe de organisatie er per 1 oktober uitziet. Het Landelijk Meldpunt Zorg is een onderdeel van het Domein Maatschappelijke Zorg. De naam blijft hetzelfde. 

Aanpassing wetten

In veel wetten staat de naam van een van beide inspecties. Die wetten moeten daarom worden aangepast. Ook de bevoegdheden van inspecteurs moeten gelijk getrokken worden. Deze formele wijzigingen liggen binnenkort bij de Tweede Kamer en daarna gaan ze naar de Eerste Kamer. Zodra de aangepaste wetten in werking zijn getreden, is de fusie officieel rond. De verwachting is dat dit begin 2018 het geval zal zijn.

Gezond vertrouwen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat uit van ‘gezond vertrouwen’ in de gezondheidszorg en de jeugdhulp. De inspectie vraagt vertrouwen in haar onafhankelijk oordeel en is open over haar toezicht en bevindingen. Zij wil een betrouwbare toezichthouder zijn die weloverwogen handelt en ook zelf wil blijven leren en verbeteren.

Lees het IGJ-verhaal 

De Rijksoverheid. Voor Nederland.